Haqqımızda

1906-cı il noyabrın 1-i Əli bəy Hüseynzadənin baş redaktorluğu ilə nəşrə başlayan, amma Mütərəqqi və milli fikirləri təbliğ etdiyindən 1907-ci ilin noyabrında çar hökuməti tərəfindən çapı dayandırılan “Füyuzat” jurnalı 100 il sonra – 2007-ci ildə Milli İrsi Mədəni Tarixi Araşdırmalar Fondu tərəfindən bərpa edilmiş və “Füyuzat”ın davamı kimi 33-cü nömrədən nəfis şəkildə çap etdirilməyə başlanmışdır.

Müasir “Füyuzat” milli-mədəni, ictimai-siyasi, tarixi, mənəvi-əxlaqi mövzuları əhatə edir. Jurnal milli dəyərlərə, irsimizə, zəngin mədəniyyətimizə, tarixi köklərimizə bağlılıq və bununla da dövlətimizə, xalqımıza faydalı olmaq amalına sadiq qalmışdır.

Jurnalın baş redaktoru Mübariz Yunusovdur.

HAQQIMIZDA DEDİKLƏRİ
BEXTİYAR
BƏXTİYAR VAHABZADƏ
XALQ ŞAİRİ

“Füyuzat”ın yenidən çap olunması millətimizin, ziyalılarımızın bayramıdır. Onun yenidən oxucularla görüşməsi çox böyük hadisədir. Buna görə də mən yalnız jurnalın əməkdaşlarını yox, ümumiyyətlə Azərbaycan ziyalılarını təbrik edirəm. Sizin vəzifəniz onun adına layiq olmaq, o ənənələri davam etdirməkdir. Mən “Füyuzat”ın yenidən işıq üzü görməsi xəbərini eşidəndə özümü saxlaya bilmədim, ağladım. Sizə uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, “Füyuzat”ın o müqəddəs yolu davam etsin.

Teymur Əhmədov
Teymur Əhmədov
“FÜYUZAT” JURNALININ BAŞ REDAKTORU, PROFESSOR

Biz 100 il sonra – 2007-ci ildə Əli bəy Hüseynzadənin “Füyuzat” jurnalının davamı kimi bu jurnalın nəşrinə başladıq. Redaksiyanın əsas əməkdaşları gənc, sağlam ideyalı, vətənpərvər gənclərdən ibarətdir. Biz bunların vasitəsilə Əli bəyin o dövrdə yaydığı fikirləri, ideyaları davam etdirmək niyyətindəyik. Əsas məqsədimiz odur ki, müasir, müstəqil Azərbaycanda vaxtilə Əli bəyin arzu etdiyi ideyaların necə reallığa çevrildiyini sübut eləyək və göstərək.

Huseyinzade-Ali-Beyin-Kizi-Feyzaver-Alpsar-Evinde_1
Feyzavər Turan Alpsar

Atam Hüseynzadə Əli bəyin düşüncə və əsərlərini zatən sizlər tanıyor və bu günlərə aktarıyorsunuz. “Füyuzat” məcmuəsini təkrar ələ almanız məni çox mutlu etdi. Mənə ancaq sizlərə könüldən təşəkkür etmək düşər. Çox sağ olun.

Allahşükür Qurbanov
ALLAHŞÜKÜR QURBANOV
FİLOLOGİYA ÜZRƏ FƏLSƏFƏ DOKTORU, ŞƏRQŞÜNAS ALİM

Yeni “Füyuzat”ın klassik “Füyuzat”ın davamı kimi nəşrə başlanması Azərbaycanın mətbuat həyatında, ümumiyyətlə, ictimai-fikir həyatında çox mühüm hadisədir. Bu jurnalın təsisçisi Milli İrsi, Mədəni, Tarixi Araşdırmalar Fondunun fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Əminəm ki, jurnal bundan sonra da öz fəaliyyətini müasir Azərbaycanın, müstəqil Azərbaycanın daha da inkişafına və çiçəklənməsinə xidmət istiqamətində davam etdirəcəkdir.

Cavad Heyət
CAVAD HEYƏT
PROFESSOR

“Füyuzat” dərgisinin bərpası milli şüurun yenidən dirçəlməsini göstərir. Bu, çox xoş bir xəbərdir, çox yaxşı, xeyirli bir işdir. Dünyada hər şeydən, hər sevgidən üstün bir sevgi var – vətən sevgisi. “Füyuzat”çılara tövsiyə edərdim ki, vətən sevgisini şüurla yapın; sevmək lazımdır, amma şüursuz, gözübağlı yox. Hər şey şüurla olmalıdır. Bir də, etidalı qorumaq – orta yolda olmaq, nə ifrat, nə təfrit, insanlıq dairəsində milli şüuru yüksəltmək və xalqa xidmət etmək. Çünki dünyada hər şey müvəqqətidir, ömrümüz də müvəqqətiyik. Amma mənəviyyat qalasıdır və insan hansı peşədə olursa-olsun, nə qədər alim olursa-olsun, mənəviyyatı unutmamalıdır və mənəviyyatdan məqsədim insanlıqdır.

Fuad Qasımzadə
FUAD QASIMZADƏ
AKADEMIK

“Füyuzat” jurnalının yenidən nəşri təşəbbüsünü bəyənir, düzgün addım, vaxtı çatmış məsələ sayır və dəstəkləyirəm.
Müstəqillik şəraitində “Füyuzat”ın bərpası mütərəqqi ənənələrə sadiqlikdən doğur və öz gözəl bəhrəsini verəcəkdir.
Ədəbi tənqid və ədəbiyyatşünalıq sahəsində, mədəniyyət sahəsində, mütərəqqi junalistika, publisistika sahəsində Əli bəy Hüseynzadədən, Əhməd bəy Ağaoğlundan gələn ənənələrimiz var ki, bütün bunları nəzərə almaq, onlara əməl etmək, onları geniş şəkildə izah və təbliğ etmək faydalı bir işdir və inanıram ki, bərpa olunmuş  “Füyuzat” jurnalında bunlar geniş yer tutacaqdır.

Nailə Vəlixanlı
NAİLƏ VƏLİXANLI
AKADEMIK

“Feyz” sözünün cəmi olan “Füyuzat” – uğur, nemət, xeyir-bərəkət, ləzzət mənasını verir. Milli İrsi Mədəni Tarixi Araşdırmalar Fondunun bir əsrdən sonra yenidən bu adlı məcmuə ilə oxucuların görüşünə gəlməsi, əlbəttə, müsbət haldır. Arzu edirəm ki, həmişə çap etdiyiniz hər bir məqalələr dəyərli olsun, obyektiv gerçəkliyi, həqiqəti qələmə əks etdirsin, vətənin, xalqın tarixini, mədəniyyətini, həyat və məişətini əks etdirməklə oxucuları feyziyab etsin.

NIZAMEDDIN (1)
NİZAMƏDDİN ŞƏMSİZADƏ
PROFESSOR

Bu gün mən Azərbaycan gəncliyini “Füyuzat”ı oxumağa çağırıram. Mənə elə gəlir ki, “Füyuzat” bundan sonra da türkçülüyün proqramı olaraq, nəinki Azərbaycan türklərinə, hətta bütün dünya türklərinə bir örnək kimi yaşayacaq.

Pərviz m
PƏRVİZ ƏMİROV
MİLLİ İRSİ MƏDƏNİ TARİXİ ARAŞDIRMALAR FONDUNUN İCRAÇI DİREKTORU

Fondumuzun ilk elmi araşdırması olaraq, “Füyuzat” jurnalının bərpa edilməsi fikrimcə uğurlu addımdır. Fondumuz kimi onun mətbu orqanı olan “Füyuzat” jurnalı da xalqımızın milli irsinin, zəngin mədəniyyətinin və tarixinin bütün dünyaya tanıdılmasına xidmət edəcəkdir. Bu müqəddəs işdə böyük Azərbaycan xalqının xeyir-duasına ehtiyacımız var.

Sabir Azəri
SABİR AZƏRİ
YAZIÇI

Həsən bəy Zərdabinin “Əkinçi”sinin səpdiyi toxumlar çox bərəkətli və məhsuldar oldu. XX əsrin əvvəlində bir-birinin ardınca “Molla Nəsrəddin”, “İrşad”, “Füyuzat” və başqaları kimi parlaq çap orqanları dünyaya gəldi. Təsadüfi deyildir ki, onlar təkcə Azərbaycanda deyil, Orta Asiyada, İranda…, yəni bütün müsəlman dünyasında sürətlə yayıldılar, şöhrət qazandılar. Mətbuat tariximizdə ən şərəfli yerlərdən birini məhz “Füyuzat” tuturdu.
Mən eşidəndə ki, bir qrup xeyirxah insan həmin adda yeni dərgini davam etdirir, həm sevindim, həm də qəlbimdə onlara dərin minnətdarlıq hissi baş qaldırdı. Tarixi, milli, mənəvi ənənələrimizi yaşadanlara eşq olsun! Böyük Əli bəy Hüseynzadənin ruhu şad olsun.

Yusif Seyidov
YUSİF SEYİDOV
PROFESSOR

“Füyuzat” davam eləyir! Bu böyük şeydir, “Füyuzat” yaşayır, Əli bəy Hüseynzadə yaşayır, onun ideyaları yaşayır! Bir də bu məsələyə fikir vermək lazımdır ki, vaxtilə Hüseyn Cavidi də tənqid eləyirdilər ki, o, ümumtük dünyasından yazır, nə bilim, milli xüsusiyyətlər, nələr… Əvvəla Hüseyn Cavid tam milli idi, tam azərbaycanlı idi. Əli bəy Hüseynzadə də tam milli və tam azərbaycanlı idi. Bunlar ki, o zaman ümumtürk dünyası məsələsi qoyurdular, indi biz də onu qoyuruq. Elə bil ki, onlar bu günü görürdülər, bu günü yazırdılar.
Əli bəy Hüseynzadə bunu ümumtürk dünyasının jurnalı kimi çap eləyib və özü də bu ideyanı irəli sürüb. İndi də elə eləmək lazımdır ki, bu jurnal ümumtürk jurnalı olsun, yəni, bütün türk respublikaları, türkdilli xalqlara müraciət eləmək lazımdır ki, onlar hamısı bura məqalə yazsınlar, bilsinlər ki, bu türk dünyasının jurnalıdır.

14523595441713332542
ZƏLİMXAN YAQUB
XALQ ŞAİRİ

Sizin 100 ildən sonra “Füyuzat”ı yaşatmağınız qədirbilənlik, həm də Əli bəy Hüseynzadə ideyalarının ölməzliyi deməkdir. Nə qədər dərinlərə getsən, o qədər yüksələcəksən. Dərinlik də “Füyuzat”ın getdiyi yoldadır. O yolu daha da dərinləşdirmək, daha da uzatmaq lazımdır. Bu mənada arzu edirəm ki, sizin “Füyuzat”a və “Füyuzat”ın öz ruhunda, varlığında yaşatdığı dünyaya sevginiz, məhəbbətiniz heç vaxt azalmasın. Bu “Füyuzat” ana olsun. Bundan sonra bunun səviyyəsində yeni-yeni övladlarımız – yeni mətbuat orqanları dünyaya gəlsin. Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinə, əxlaqi sərvətlərinə, tarixi keçmişinə, böyük gələcəyinə, bu gününə layiq olan bir-birindən gözəl mətbuat orqanları bizim bu “Füyuzat”ımızı – ana “Füyuzat”ımızı daha da gözəlləşdirsin.

Nizami-Cfrov
NİZAMİ CƏFƏROV
AKADEMİK

“Füyuzat”da həm mədəni irsimizin qorunması, həm də müasir mədəniyyətimizin, müasir tarixi şüurumuzun əks olunması ilə bağlı maraq doğuracaq məqamlar çoxdur. Əli bəy Hüseynzadə hətta mübahisələrini də çox böyük mədəniyyətlə aparırdı. Bu müasir “Füyuzat”da da açıq görünür və bu jurnal həmin mədəniyyətin daşıyıcısıdır.

1469207481_azer-turan
AZƏR TURAN
TƏDQİQATÇI

“Füyuzat” bizim müasir türk dünyasında pərdənin arxasında başverən bir dalğadır və bu dalğa pərdənin önünü bütövlükdə dalğalandırır, bütün Turan dünyasını dalğalandırır.

hqdefault
QILMAN İLKİN
AZƏRBAYCANIN ƏMƏKDAR İNCƏSƏNƏT XADİMİ, YAZIÇI

“Füyuzat”ın yenidən nəşri hər şeydən əvvəl çox gözəl bir təşəbbüsdür. Xüsusilə “Füyuzat”ın köhnə nömrələrini görməyənlər, oxumayanlar üçün bu, böyük bir aləmdir. Onlar üçün yeni bir dünya açılır. “Füyuzat” bizə ictimai fikir tariximizi öyrədir, gözümüzün qabağında tarixi keçmiş və müasir həyat hadisələri səhifələnir. Bu jurnalda ancaq müvəffəqiyyət görürəm, qüsur görmürəm. Mən xaricdən gələn qonaqlara “Füyuzat”ı göstərirəm: “baxın, bizdə belə bir jurnal var” – deyirəm. Həqiqətən burdakı yazılar çox qüvvətlidir. Arzu edirəm ki, bunu axıradək belə davam etdirəsiniz.